اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي

سوابق اجرایی

عکس

 

 

 

هژير فاميلي

مدير اداره نظارت بر مواد غذايي،‌آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 

الف- سابقه تحصيلي :‌ليسانس زيست شناسي از دانشگاه شهيد بهشتي

كارشناس ارشد مديريت دولتي از مركز آموزش مديريت دولتي سمنان .

ب- سابقه شغلي :

1- رئيس اداره نظارت بر مواد غذايي،‌آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي سمنان .

2- مسئول آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي سمنان .

3- عضو كميته هماهنگي و برنامه ريزي طرح PMS  دانشگاه .

4- دبيـر كميسيــون صــدور پروانه هاي بهداشتي (‌بهره بــرداري و مسئول فنـي) مؤسسات توليدي مواد خوراكي ،‌آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي .

5- عضو كارگروه تخصصي اجراي ماده 36 دانشگاه .

6- عضو كميته داخلي بررسي بازديدهاي فني و بهداشتي از كارخانجات مواد غذايي ،‌آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي .

7- عضو شوراي دارو و غذاي دانشگاه .

8- عضو كميته اجرايي همايش ملي نمك.

9- عضو كميته اجرايي گردهمايي رؤساي آزمايشگاه هاي كنترل مواد غذايي،‌آشاميدني ،‌آرايشي و بهداشتي سراسر كشور .

10- عضو كميته فرعي پايش برنامه غني سازي استان .

11- عضو كميته استاني  برنامه غني سازي آرد .

12- عضو شوراي راهبردي تغذيه دانشگاه .

13- دبير شوراي واحد معاونت غذا و دارو .

14- عضو اصلي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهاد كاركنان معاونت غذا و دارو

 

بلوار مولوي ، شماره 165،معاونت غذا و دارو

33334711(023)

3330005 3(023)