مهندس هژیر فامیلی

مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی،‌آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 

 

 

آآدرس:بلوار مولوی ، شماره 165،معاونت غذا و دارو

33334711(023)

3330005 3(023)