دکتر حسین رستم زاده

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان سمنان

 

 

سمنان – بلوار مولوی – شماره 165 -  معاونت غذا و دارو

 

023-33334808

023-33330005

 

Email: fdo@semums.ac.ir

 

معاونت غذا و دارو یکی از معاونت های دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی است. کلیه وظایف مربوط به برنامه ریزی و نظارت در امور دارو، فرآورده های غذایی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بر عهده این معاونت است. این معاونت مسئول است در راستای اجرای شرح وظایف محول شده، سلامت داروها و فرآورده ها ی غذایی، آرایشی و بهداشتی را از طریق نظارت بر اجرای سیاست های تدوین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کنترل نماید.

نظارت مستمر بر داروخانه ها، واحد های تولید کننده فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ،تهیه و توزیع داروهای تحت کنترل، تلاش در جهت جلوگیری از عرضه فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز، رسیدگی به درخواست های تاسیس کارخانجات صنایع غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و صدور پروانه های تاسیس، بهره برداری و مسئول فنی، انجام آزمون های شیمیایی و میکروبی جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولید شده در کارخانجات تحت پوشش از دیگر وظایف این معاونت می باشد.

این معاونت همچنین موظف است از طریق اطلاع رسانی و آموزش های لازم بستری مناسب برای تجویز و مصرف منطقی داروها فراهم نماید.

در حال حاضر معاونت غذا و دارو وظایف محول شده از طرف معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام می دهد.