آدرس معاونت غذا و دارو:

استان سمنان بلوار مولوی روبروی بانک ملی چمران

شماره های تلفن بخش های مختلف معاونت غذا و دارو 

دفتر معاونت غذا و دارو:33334808-023-

نمابر دفتر معاونت غذا و دارو: -3333005-33334808-023

مدیریت نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و مواد مخدر: 

مدیریت نظارت بر غذا، آرایشی و بهداشتی: 33336532 داخلی 112

مديريت تجهيزات وملزومات پزشكي: 33336956 داخلی 105

 

تلفن امور اداری معاونت:33336297-33335382-33338095

دبیرخانه:33330005

 

تلفن انبار دارویی معاونت:33334766داخلی126

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی: 33336532 داخلی 121